Leveransvillkor

Offert

House of Designs offerter gäller i 30 dagar.
Förhandsofferten är en preliminär offert. Efter kontrollmätning på plats så revideras offerten i enlighet med de verkliga måtten.

Beställningsbekräftelse

Efter utförd kontrollmätning på plats hos er skickar vi en ny offert efter de faktiska måtten för godkännande. Vi skickar även med en produktionsritning så att ni får en bra bild av placeringar av håltagningar samt ser hur skivorna ser ut.
Godkännandet sker med fördel via epost. 

Showroom och prover

I vårt showroom finns det varuprover och produktexempel som visar produktens egenskaper, färg samt stenytans utseende efter bearbetning. Eftersom natursten kan variera i färg och mönster, kan det finnas skillnader vad det gäller färg, mönster och struktur mellan provet och just din bänkskiva. Det samma gäller för de prover vi skickar hem till våra kunder. 

I Carrara marmor kan det finnas små luftbubblor, de ser ut som ljusa prickar eller små, små hål i stenytan. Små prickar och hål som inte går att polera bort kan även finnas i graniten, där belysningen påverkar dess synlighet.

Ritningar och mätning

Det är väldigt bra om kunden kan skicka oss en köksritning eller enkel skiss när vi ska lämna offert. Efter godkänd preliminär offert så bokar vi in en tid för kontrollmätning. Normalt så har vi möjlighet att komma och mäta hos er redan efter 2-5 dagar. När vi kommer för att mäta måste köket stå väl förankrat och inga förändringar får ske efter mätningstillfället. Detta gäller passbitar och justeringar i höjd och sidled etc. Om köket inte skulle vara klart för mätning när vi kommer måste vi debitera en avgift. 

Exakthet i behandlingsteknik

Följande små avvikelser är tillåtna och accepterade vid behandling av stenskivor:
Ett 90 gradigt hörn +/- 2%
Böjning +/- 2%
Tjocklek +/- 3 mm 
Urtag för vattenkran +/- 3 mm längd och bredd
Centerlinje för diskho (CC) +/- 3 mm
Urtag för diskho +/- 2 mm
Urtag för spishäll +/- 0-3mm.
Dessa avvikelser gäller i fall möbelstommar är rätt monterade och väggar/golv raka.
Avvikelser kan bli större om väggar inte är raka eller möbelstommar är undermåligt monterade.

Betalningsvillkor

Betalningsvillkor för privatpersoner är 5 dagar netto efter utförd installation.

Transport och leveranstider

En ungefärlig leveranstid anges vid beställningen. Den normala leveranstiden är inom 10-15 arbetsdagar. Leveranstiden kan påverkas av våra leverantörer och underleverantörer. Med försening menas att vi inte kan leverera beställningen. Om kunden inte kan ta emot leveransen betraktas det inte som en försening. Om sen leverans påverkar övriga hantverkarnas bokade tider är House of Design inte skyldig att kompensera detta. Försenas leveransen mer än 4 veckor är kunden berättigad till ersättning om 10% av beställningens värde. Reglerna om ersättning gäller inte i fall vi redan vid beställningstillfället meddelat en längre leveranstid. Till exempel på grund av val av ett stenmaterial vi inte har i lager. 

Installation

I vår monteringstjänst ingår montering av bänkskivor och diskhoar.
All fogning förutom silikon sten mot sten ombesörjs av kunden:
Vid installation av stenskivor apliceras silikon mellan skarvar och sten mot sten tex vid val av stänkskydd eller bakkantslist. Stenskivor mot vägg och stenskivor mot täcksidor eller annat material än stenskivor rekommenderas latexfog som appliceras av målare som sedan målas in i väggfärg och kulör på täcksida för bäst resultat.

VVS installationer eller El installationer:
Ingår ej men vid önskemål kan denna service utföras av House of Design mot en tillkommande och överenskommen kostnad.
Bortmontering av gamla bänkskivor ingår normalt inte men kan göras vid överenskommelse mellan kund och House of Design.

Reklamation och garanti

För köp mellan House of Design Sweden AB  och konsument gäller konsumentköplagen (KKöpL, 1990:932) och vad som föreskrivs i Allmänna villkor. Dessa villkor ersätter samtliga överenskommelser mellan parterna muntliga såväl som skriftliga.

Köp mellan House of Design Sweden AB och näringsidkare gäller köplagen  (KöpL 1990:931)
För att vår garanti ska gälla måste följande saker vara uppfyllda:
Måttagning, transporten och monteringen av stenskivor ska ha blivit utförda av vår personal eller underentreprenörer kontrakterade av oss.

Stenskivorna ska ha använts hos kunden bara till det ändamål de är avsedda. D.v.s. mekaniska, kemiska och värmeskador på stenen som har orsakats av vanvård täcks EJ av garantin.
​​​​​​​
Stenskivorna har sköts på ett lämpligt sätt; stenen har rengjorts och polerats med jämna mellanrum på det sättet som anvisas och med de medel som rekommenderats för den specifika stensorten.

Kunden skall vid leverans kontrollera om levererad produkt och produktkvalité stämmer med beskrivningen i beställningen. Det är viktigt att kunden informerar oss ang. eventuella produktfel, avvikelser i kvalité eller felaktiga mått omedelbart efter att man upptäckt sådana fel.

Vid tillverkningsfel kommer House of Design att stå för ev. reparationsåtgärd, kompensation eller ersättningsvara. 

För reklamation gäller KKöpL.
Reklamation ska ske skriftligen till House of Design Sweden AB inom skälig tid.
Vi eftersträvar att i den mån det går att lösa problemet för kunden på ett sätt som för båda parter är lämpligt och möjligt .
I den mån reklamation sker utan rättslig grund äger House of Design Sweden AB rätt att debitera konsument/näringsidkare för kostnader som orsakas av reklamationen, exempelvis undersöknings- och transportkostnader.  


Tvist

Vid tvist skall denna avgöras i allmän domstol i Sverige med tillämpning av svensk lag.

​​​Force Majeure

Vid oförutsedda, extraordinära händelser såsom brand, översvämning, elavbrott, försening av tåg, transportbåt eller andra transportmedel, importförbud, naturkatastrof, krig, driftstopp i verktyg/maskin mm som ej kan förutses gäller ej dessa leveransvillkor.